Målsætning

Målsætningen er en genopretning af Rødding Bæk ved at føre den tilbage til dens oprindeligt bugtede forløb. Samtidig udlægges marken mellem kirke og rensningsanlæg til vild natur, så der etableres en naturlig forbindelse til den naturbeskyttede eng nord for rensningsanlægget.

På det nye engområde anlægges en ny offentlig sti på naturens præmisser, og der opsættes to nye broer samt bænk m.m. Langs bækkens slyngninger skabes et vådområde til gavn og glæde for både fugle og insekter, og bækkens genoprettede forløb får optimale betingelser for at tiltrække nye fiskearter.

 

Vi har fem ambitioner for projektet:

 

1) Genslyngning af Rødding Bæk

Den eksisterede bæk føres tilbage til dens oprindelige forløb for at forbedre de biologiske forhold i vandløbet. Det vil helt konkret gavne fiskearterne ørred, gedde, elritse, ål, bæklampret og laks. Det nye bækforløb anlægges derfor også med gydesten i bunden og med større sten der, hvor bækken får sine slyng. Visse steder trækkes kanter så bløde, at bækken har mulighed for at gå over sine bredder og give vand til engområdets planter og insekter.

 

2) Genetablering af eng

Af kort fra 1960 fremgår det, at arealet har engsignatur, og det vil derfor være naturligt at genskabe fersk eng på stedet. Det vil være til stor gavn og glæde for en mangfoldighed af insekter, herunder ikke mindst sommerfugle og bier. Arealet er i niveau med de naturbeskyttede enge (§3-arealer), der ligger langs Rødding Bæk, og med en genskabelse af engen vil der blive etableret forbindelse til de andre naturarealer i området.

 

3) Såning af vilde blomster

Sammen med den nærliggende Højskoleeng, der blev etableret i 2016, vil der blive skabt en grøn kile ud af byen, som strækker sig helt ud til den naturbeskyttede eng nord for byens rensningsanlæg. Som noget særligt bliver arealet omkring bækkens forløb tilsået med 1000 m2 ’vild engblanding’ bestående af arter, som er hjemmehørende i området. Det samme gør sig gældende for de træer og buske, der plantes på arealet.

 

4) Etablering af vådområde/sø

Etableringen af et vådområde/sø på arealet tjener to formål – dels som klimatilpasning ved at opsamle regn- og overfladevand i regnfulde perioder og dels at fremme biodiversiteten – men det er i særlig grad vores håb at skabe et fristed for stor vandsalamander, som er truet og derfor i kategorien ’strengt beskyttet art’. Helt unikt for Rødding er, at den er observeret fire steder omkring byen, og det er vores håb at projektet vil bidrage aktivt til en øget bestand.

 

5) Udsætning af græssende dyr

På engarealet udsættes græssende kvæg og får. Dyrene vil medvirke til at sikre den naturlige og løbende pleje af området og samtidig give Røddings borgere mulighed for at komme helt tæt på dem.